E-mail

สั่งซื้อ
ทางอีเมล์

อีเมล์:
prasansuk.osod@gmail.com

 

fax

สั่งซื้อ
ทางแฟกซ์

โทรสาร:
02-291-7279

 

facebook

สั่งซื้อ
ทางเฟซบุ๊ก

Facebook Page
fb.com/prasansukshop

 

Phone

สั่งซื้อ
ทางโทรศัพท์

02-291-7289-90
และ 081-860-4859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อสินค้า (Product Ordering)

1. สั่งซื้อทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์

– Download export_excel ไฟล์ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
– กรอกข้อมูล ชื่อลูกค้า ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และรหัสลูกค้า (ถ้ามี)
– กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการลงใน ช่องว่างที่ติดกับราคาขายปลีก
– ส่งใบสั่งซื้อกลับมายัง prasansuk.osod@gmail.com หรือ แฟกซ์: 02-291-7279
– พนักงานจะติดต่อท่านกลับไป เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งส่วนลด และค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) รวมทั้งวิธีการจ่ายเงิน/โอนเงิน
– เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงิน/โอนเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที

2. สั่งซื้อทาง Facebook

– สั่งซื้อทาง Facebook ของบริษัทประสานสุขโอสถ จำกัด fb.com/prasansukshop
* กรุณาสั่งผ่าน Message Inbox เท่านั้น

3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

– สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02-2917289-90 และ 081-860-4859

 

การคิดค่าขนส่ง (Shipping Fee)

•   จัดส่งฟรี เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
•   คิดค่าส่งเหมาจ่าย 150 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 15,000 บาท
•   ทั้งนี้ ยกเว้น รายการเครื่องดื่มสมุนไพร คิดค่าขนส่ง ลังละ 50 บาท (ลังละ 24 ขวด)
•   รอบการจัดส่งสินค้าเป็นไปตาม ตารางการขนส่งของบริษัทฯ ในแต่ละเขตพื้นที่

* หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าขนส่ง ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง หากจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า