680

บจก. ประสานสุขโอสถ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 12” ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศำสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) โดยมอบผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนี้

ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชนนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนิสิตนักศึกษาเภสัชศำสตร์จาก 19 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การดูแลของเภสัชกร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศำสตร์เข้าใจถึงบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชุมชน

S__14172167